روزه راز سلامتی
57 بازدید
محل نشر: نشریه معارف شماره68
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه قوانین اسلام بر مبنای فطرت آدمی بناشده و آنچه از حلال و حرام و امر و نهی می بینیم، مصلحت انسان در آنها لحاظ شده است. امام باقر (ع) می فرماید: « خداوندی که انسان را خلق کرده، می داند که چه چیزی برای او مفید و چه چیزی مضر است، در تیجه چیز مفید را حلال و چیز مضر را حرام کرده است.» همچنین خداوند در قرآن کریم می فرماید: « چیزهای طیب و پاکیزه را برای شما حلال و چیزهای پلید و خبائث را برای شما حرام کردیم.» یکی از واجبات و مسلمات دین اسلام مسئله روزه است که از اهمیت زیادی برخوردار است و سفارشات زیادی در قرآن و احادیث نسبت به آن شده است.