تقریب نیازامروز
67 بازدید
تاریخ ارائه : 7/23/2014 1:32:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب

بنام خالق هستی

این روزهابیشترجهان اسلام درآتش اختلاف ودشمنی می سوزد؛دشمنان اسلام ،خاصه صهیونیست بیشترین سودرا ازاین معرکه نصیب خودمی کنند؛زیراقدرت وامکانات مسلمانان بجای رویارویی بامکروحیله آنان،درجنگ برادرکشی ومسلمان کشی بکارمی رود.آیاهنوزوقتش نرسیده تامسلمانان به خودآمده وبه هم نزدیک شوندوبامحوریت اشتراکات ،قدرت خودرابه رخ بدخواهان  ومعاندان بکشند.