سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآ ن کریم  
علمی – پرونده علمی وتدوین مقاله  
1375/01/01 
1380/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
دائرة المعارف علوم عقلی اسلامی  
علمی – کتابشناسی –نشریه  
1380/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 
معاونت منابع وتوسعه انسانی-مدیردفتر 
 
ادامه دارد 
مدیریت 
همکاری 
دانشگاه پیام نور 
عضو علمی-معاون دانشگاه پیام نورمرکزرزین شهراصفهان 
 
 
معاونت-هیئت علمی 
همکاری 
مجمع عالی حکمت اسلامی 
راه انداز-مدیراجرایی 
 
 
مدیریت 
تدریس 
مرکز خواهران دفتر تبلیغات 
مدرس 
1378/06/01 
1385/03/31 
فلسفه-منطق-کلام- 
تدریس 
مرکز جهانی  
مدرس 
 
 
زبان فارسی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور  
مدرس 
1385/06/01 
1386/03/31 
-- 
تدریس 
ره پویان سیدالشهدا 
مدرس 
 
 
فلسفه